Najlepsi naukowcy z terenu działalności Oddziału

 

29 listopada br. w siedzibie Oddziału odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku. W tegorocznej, drugiej z kolei edycji, zgodnie z typowaniem Kapituły Nagrody laury zwycięstwa trafiły wyjątkowo w ręce samych kobiet, naukowców z białostockich uczelni.

Uroczystość rozpoczął Prezes Oddziału, prof. Mariusz piskuła, który w przemówieniu przedstawił krótko historię i cel ufundowania Nagrody. Następnie podziękował wnioskodawcom z jednostek naukowo-badawczych z regionu Warmii, Mazur i Podlasia. Kończąc wystapienie, prof. Mariusz Piskuła wyrazy wdzięcznosci skierował do członków Kapituły, których praca przyczyniła się do wyłonienia nagrodzonych w 2018 r.

DSC01305 DSC01277
DSC01301 DSC01256

 

Po tym Prezes przystąpił do wręczania Nagród. Nagrodę Naukową Oddziału z rąk Prezesa Oddziału, prof. Mariusza Piskuły, kolejno odebrały:

- prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk z Uniwersytetu w Białymstoku w kategorii Nauki humanistyczne i społeczne za publikację „Transplantacja narządów, tkanek i komórek. Wybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne”;

- dr Joanna Stojak z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży w kategorii Nauki biologiczne, rolnicze i medyczne za cykl trzech publikacji dotyczących filogeografii nornika zwyczajnego i struktury genetycznej nornika zwyczajnego i burego w Europie;

- dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w kategorii Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi za unikatowe, interdyscyplinarne badania z wykorzystaniem wielowarstwowych fulerenów.

 

DSC01288 DSC01297
DSC01311 DSC01280

 

Prezes Oddział wręczył również wyróżnienie, które decyzją Prezydium Oddziału otrzymała prof. dr hab. Ewa Małgorzata Dubas-Urwanowicz z Uniwersytetu w Białymstoku za monografię „Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? Dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku”.

Podczas uroczystości laureatki odebrały pamiątkowe dyplomy, listy gratulacyjne oraz upominki, które były dodatkiem do nagrody pieniężnej, ufundowanej przez Prezesa PAN – prof. Jerzego Duszyńskiego. Wyróżnienie uhonorowano wręczeniem pamiątkowej grafiki.

Z racji nieobecności podczas uroczystości dr. hab. Marty Płońskiej-Brzezińskiej i prof. Ewy Dubas-Urwanowicz w ich imieniu wystąpiła prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki Uniwersytetu w Białymstoku.

Galę uświetniła obecność marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, wiceprezydenta Jarosława Słomy oraz przedstawicieli środowiska naukowego z terenu działalności Oddziału.

DSC01319 DSC01328

 

Częścią kończącą uroczystość były wystapienia Laureatek, podczas których zaprezentowały one krótko problematykę docenionych przez Kapitułę Nagrody badań.

DSC 0518 DSC01237
DSC01363 DSC01377

Ostatnia sesja w mijającej kadencji

 

W Białymstoku w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbyła się ósma z kolei sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

Dwudniowa sesja wyjazdowa obfitowała w ważne wydarzenia.

 

Pierwszym z punktów programu w dniu 14 listopada (środa) było spotkanie z dr. Andrzejem Kurkiewiczem, zastępcą Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zorganizowane z inicjatywy prof. M. Konarzewskiego, wiceprezesa Oddziału. Prelekcja gościa

dotyczyła implementacji Ustawy 2.0 w kontekście współpracy PAN z uniwersytetami w regionie. Uczestnicy spotkania, zadając prelegentowi pytania, mieli szansę uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich w tym zakresie zagadnienia.

 

DSC01048 DSC01108

 

 

Następnie członkowie Oddziału wzięli udział w dwóch wykładach w ramach posiedzenia Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych. Moderatorem tej części sesji był przewodniczący Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych, prof. Andrzej Maziewski.

 

Po przerwie przystąpiono do najważniejszej części sesji z udziałem tylko członków Oddziału.

Najpierw prof. Mariusz Piskuła, prezes Oddziału dokonał sprawozdania z działalności Oddziału w czasie kadencji Prezydium Oddziału w latach 2015-2018.Następnie rozpoczęła się cześć mająca na celu wyłonienie Prezydium Oddziału na kadencję 2019-2022.

Zgodnie z Regulaminem wyboru Prezesa, wiceprezesów i członków Prezydium Oddziału członkowie dokonali wyboru przewodniczącego części wyborczej – został nim prof. Adam Zięcik. W dalszej części spośród członków wybrano komisję skrutacyjną. Pod nadzorem przewodniczącego części wyborczej na początku zgłoszono kandydaturę na Prezesa Oddziału i w wyniku tajnego głosowania funkcję tę otrzymał prof. Mariusz Piskuła. Następnie nowo wybrany Prezes wskazał kandydatów na Wiceprezesów Oddziału. Po kolejnym głosowaniu funkcje te powierzono prof. Markowi Konarzewskiemu i prof. Ryszardowi Góreckiemu. Ostatnim etapem było delegowanie kandydatów na Członków Prezydium. W wyniku głosowania zostali nimi prof. Włodzimierz Bednarski oraz prof. Jan Kotwica. Odczytanie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej ukonstytuowało tym samym nowy skład Prezydium.

 

DSC01142 DSC01165
DSC01172 DSC01173

 

Drugiego dnia, 15 listopada (czwartek), członkowie Oddziału odbyli spotkanie z panią mgr inż. Joanną Kurzawą, Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Tematyka dotyczyła funkcjonowania Parku oraz przyszłości ochrony Puszczy Knyszyńskiej w kontekście założeń długofalowej polityki ekologicznej zapisanej w projekcie Ministerstwa Środowiska.

Po prawie dwugodzinnym spotkaniu członkowie Oddziału zwiedzili Arboretum im. Powstańców Styczniowych 1863r. w Kopnej Górze. Przewodnikiem była pani prof. Grazyna Łaska z Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi przy oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku.

 

DSC01180 DSC01199

 


Spotkanie podsumowujace kadencję

 

14 listopada br. w sali Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku spotkali się członkowie Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych.

Zorganizowane posiedzenie naukowe miało dwie części: otwartą, w której oprócz członków KNChiF uczestniczyli członkowie Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku, a także przedstawiciele niektórych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku, oraz zamkniętą z udziałem tylko członków Komisji.

 

W czasie pierwszej części miało miejsce spotkanie z przedstawicielem MNiSW. Dr. Andrzej Kurkiewicz, zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentował najważniejsze zagadnienia dotyczące implementacji Ustawy 2.0 w kontekście współpracy PAN z uniwersytetami w regionie. Moderatorem spotkania był prof. M. Konarzewski, wiceprezes Oddziału.

 

DSC01051 DSC01060
DSC01040 DSC01030

 

Następnie zebrani wysłuchali dwóch wykładów:

1) Możliwości badawcze Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, wygłoszonego przez w zastępstwie dr D. Chudoby z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej.

2) Zastosowanie nowoczesnej techniki w badaniach wędrówek ptaków wygłoszonego przez prof. Jana Taylor z Uniwersytetu w Białymstoku.

 

DSC01121 DSC01128
DSC01102  DSC01105

 

Uczestnicy mogli też obejrzeć wystawę pt. "Polacy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych" udostępnioną przez dr D. Chudobę. Ekspozycja, powstała przy okazji obchodów 60-lecia Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych  w 2016 roku, została udostępniona zwiedzającym w holu Kampusu UwB, a na kilkudziesięciu planszach pokazano główne kierunki badań realizowane w tej jednostce badawczej.

DSC01087 DSC01092 
DSC01086 DSC01075

 

Po przerwie członkowie KNChiF kontynuowali spotkanie w sali Rady Wydziału Fizyki. Przewodniczący Komisji, prof. Andrzej Maziewski podczas posiedzenia przekazał członkom informacje na temat podjętych w 2018r. działań upowszechniających naukę współorganizowanych z Oddziałem PAN w Olsztynie i w Białymstoku. Podsumowana została również praca Komisji w kadencji 2016-2018. Następnie członkowie dyskutowali o przedsięwzięciach DUN planowanych w 2019 roku, poruszali sprawy różne, zgłaszali wolne wnioski. Po tym nastąpiło zamknięcie zebrania.

 

 


 

W trosce o ochronę różnorodności biologicznej

 

 

Na początku listopada br. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie spotkali się uczestnicy III Sympozjum Perspektywy w ochronie bioróżnorodności.

 

W konferencji wzięło udział szerokie grono uczestników – ponad 70 osób (w tym kilka z zagranicy) zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ochrony biologicznej zwierząt wolno żyjących. To wyjątkowe spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń teoretyków i praktyków. W konferencji wzięli udział naukowcy z polskich ośrodków naukowo-badawczych (Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Stacji Badawczych w Popielnie i Mikołajkach, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), ośrodków zagranicznych w Niemiec i Włoch, a także inne zainteresowane tematyką osoby: studenci, doktoranci, służba Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Dzikich Zwierząt, pracownicy Lasów Państwowych (RDLP i nadleśnictw), przedstawiciele władz samorządowych.

 

DSC 4786 DSC 4787
DSC 4796 DSC 4797

 

Dwudniowe obrady prezentujące wyniki najnowszych badań oraz dyskusje konferencyjne zostały zgrupowane w dwóch sesjach tematycznych:

1. Biotechniki oraz diagnostyka procesów fizjologicznych i zaburzeń endokrynnych w rozrodzie zwierząt wolno żyjących.

2. Różnorodność biologiczna w obliczu współczesnych zagrożeń.

 

W ramach sympozjum wygłoszone zostały 4 wykłady plenarne, w tym trzy autorstwa gości z zagranicy: prof. Katariny Jewgenow z Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin, Germany; prof. Moniki Nowak-Imiałek z Institute of Farm Animal Genetics, Friedrich-Loeffler Institut, Mariensee, Germany; prof. Francesco Ferretti z University of Siena, Italy; oraz 1 – prof. Jana Taylora z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie sesji zostało zaprezentowanych łącznie 11 referatów. W czasie sesji plakatowej przedstawiono 8 posterów. Prezentacje doniesień poruszały również problemy zarządzania populacjami dzikich zwierząt w zakresie monitoringu liczebności i jakości populacji. Zrównoważony rozwój siedlisk nie zawsze stanowi priorytet w działaniach człowieka, dlatego niezwykle ważna jest wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

 

DSC 4804 DSC 4807
DSC 4810 DSC 4850

 

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Sympozjum z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co dowodzi faktu, że wciąż niedostateczna wiedza w dziedzinie bioróżnorodności wymaga dzielenia się wiedzą przez reprezentantów różnych środowisk, podejmowaniem wspólnych działań komplementarnych ze zrównoważonym rozwojem siedlisk zwierząt wolno żyjących, poszerzaniem świadomości odbiorców na temat potrzeby badań wspomagających ochronę różnorodności biologicznej.

 

DSC 4830 DSC 4839
DSC 4801 DSC 4800

 

Organizacja sympozjum była realizacją zadań statutowych Oddziału. Poprzez zaangażowanie członków Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi Oddział współtworzył założenia merytoryczne sympozjum oraz czuwał nad czynnościami organizacyjnymi. Współorganizowane po raz trzeci Sympozjum Perspektywy w ochronie bioróżnorodności umożliwiło pogłębienie współpracy między Oddziałem a jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami, dało też okazje do nawiązywania kontaktów z organami administracji samorządowej i innymi instytucjami głównie z rejonu działalności Oddziału, tj. województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

 logo jpg

http://pan.olsztyn.pl/bioroznorodnosc3/


 

 

Spotkanie przedstawicieli nauki

z osobami z badawczych i przemysłowych laboratoriów chemicznych

 

 

W dniach 24-26 września w Białymstoku odbyło się Konwersatorium Spektrometrii Atomowej (KOSAT). W 3-dniowych obradach KOSAT wzięli udział przedstawiciele z 14 wyższych uczelni, 7 instytutów naukowo-badawczych, 6 jednostek związanych z badaniem środowiska i żywności, 5 przedsiębiorstw i 11 firm – przedstawicieli producentów aparatury spektralnej, łącznie 121 osób.

 

Organizowane przez Uniwersytet w Białymstoku Konwersatorium jest kontynuacją cyklicznych (organizowanych co 2 lata) spotkań analityków zajmujących się analizą spektralną, które wcześniej odbywały się w Ustroniu/ k. Wisły. Po raz pierwszy organizatorem konferencji był Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii UwB, a partnerował mu Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku poprzez zaangażowanie członków Komisji Nauk Chemicznych i Fizycznych.

Konwersatorium Spektrometrii Atomowej obejmowało zagadnienia związane z najnowszymi osiągnięciami w zakresie absorpcyjnej i emisyjnej spektrometrii atomowej oraz spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej wraz z ich zastosowaniami. Po raz drugi do tematyki obrad włączono zagadnienia dotyczące techniki rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej. W trakcie konferencji przedstawione zostały również metody przygotowania próbek środowiskowych, biologicznych i żywności do analizy oraz sposoby eliminacji interferencji występujących podczas takich analiz. Zaproszeni naukowcy omawiali problemy związane z koniecznością zapewnienia jakości wyników analitycznych oraz przedstawiania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w aparaturze pomiarowej.

 

DSC 1648 DSC 1902

 

 

Tematyka wystąpień obejmowała zastosowanie metod spektrometrycznych w badaniach antydopingowych, w medycynie, farmacji, ochronie zabytków i przemyśle, zagadnienia dotyczące analizy specjacyjnej i metalomiki oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych w aparaturze pomiarowej. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące ablacji laserowej, analizy pojedynczych cząstek (single particles) w ICP MS, metod korekcji w AAS, wzorców wewnętrznych w XRF oraz różnych sposobów przygotowania próbek do analizy (chromatografia, mikroekstrakcja, ekstrakcja do fazy stałej na nowoczesnych sorbentach, mineralizacja).

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 12 wykładów oraz 30 komunikatów, w tym 8 komunikatów w Sesji Młodych Spektroskopistów i 7 komunikatów firmowych dotyczących najnowszych rozwiązań w dziedzinie aparatury spektralnej. Zaprezentowano również 24 plakaty w sesji plakatowej.

Podczas Konwersatorium nagrodzono autorów 2 najlepszych prezentacji w Sesji Młodych Spektroskopistów: nagrodę otrzymała mgr Laura Trzonkowska z Uniwersytetu w Białymstoku, natomiast wyróżnienie otrzymała mgr Magdalena Bartosiak z Politechniki Warszawskiej. W sesji plakatowej nagrodę za plakat otrzymała dr Eliza Kurek, natomiast wyróżnienie mgr Andrzej Gawor, oboje z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

DSC 0060 DSC 1928

 

Najważniejszym wydarzeniem Konwersatorium była specjalna sesja naukowa, podczas której odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. dr Jerzego Fijałkowskiego przyznanej naukowcom o szczególnych zasługach dla rozwoju analizy spektralnej w Polsce oraz wygłoszone zostały wykłady laureatów. W tym roku nagrodę otrzymała dr Emilia Vassilieva-Veleva z International Atomic Energy Agency, Environment Laboratories in Monaco (za wybitne osiągnięcia w zakresie spektrometrii atomowej i spektrometrii mass oraz za znaczący wkład w rozwój metodologii rozcieńczeń izotopowych w badaniach izotopów stabilnych oraz certyfikacji materiałów odniesienia do badań środowiskowych) oraz prof. dr hab. Henryk Matusiewicz z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (za wybitne osiągnięcia w zakresie analizy spektralnej oraz znaczący wkład w rozwój badań poświęconych metodom przygotowania próbek i metodologii analizy śladowej).

Zaletą konferencji była możliwość spotkania przedstawicieli nauki z osobami z badawczych i przemysłowych laboratoriów chemicznych, co umożliwiło dyskusję na temat rzeczywistych problemów występujących podczas pracy w laboratoriach. Efektem spotkania było nawiązanie kontaktów, co może zaowocować współpracą krajową oraz przygraniczną w zakresie realizacji projektów. Konferencja była też okazją do wymiany doświadczeń oraz podjęcia współpracy nad określonymi celami badawczymi.